Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Liberecký tenisový klub - tenis je sport pro každého, přijď i ty mezi nás!

Hrací řád pro Letní období (1.5. až 15.10.)

čl. 1


Hrací období začíná 1. května a končí 15. října. Zahájení a ukončení provozu na dvorcích může být upraveno vedením klubu podle povětrnostních podmínek, stavu dvorců a potřeby přípravy závodních hráčů. Provozní hodiny jsou od 8:00 hodin do 20:00 hodin a mohou být upraveny manažerem klubu, popř. správcem na základě povětrnostních podmínek a viditelnost.


čl. 2

Ceny za pronájem sportovišť určuje vedení klubu a jsou uvedeny na www.ltkliberec.cz


čl. 3

O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce a manažer klubu, v případě jeho nepřítomnosti momentálně přítomný člen výboru klubu.

čl. 4


Na dvorcích mohou hrát pouze členové klubu a příchozí po jednorázovém zaplacení hracího poplatku předem.
Řádní členové klubu uhradí roční členský (nebo udržovací) poplatek před prvním vstoupením na dvorec, nejpozději do 31. 05. 2013.


čl. 5


Úhrada poplatků na účet u ČS, č.ú. 985544319/0800 se provádí příkazem k úhradě nebo v hotovosti u manažera klubu.


čl. 6


Při obsazování dvorců a hře je povinností každého účastníka řídit se těmito pravidly:
a)   ke hře opravňuje zaplacený členský příspěvek na sezónu 2013/2014 nebo zaplacený hrací poplatek dle ceníku.
b)   všichni účastníci hry jsou povinni se nahlásit na recepci v restauraci LTK nebo u správce kurtů nebo klubovou kartou do PC registru pomocí čtečky karet na restauraci.
c) pokud jde hrát člen klubu s příchozím je povinností člena klubu ohlásit tuto skutečnost správci kurtů a následně uhradit hrací poplatek. Sponzorům je možno uhradit poplatek z hracího kreditu
d)   objednat si lze dvorec (i telefonicky) pouze maximálně 7 dní před hraním.  Výjimku tvoří  sponzoři, členové výboru a VIP členové, kteří mohou mít trvalé rezervace, ale maximálně 6 hodin týdně. V případě, že rezervovaný dvorec nebude využit a nebude v čas, minimálně 24 hodin před rezervací zrušen, může být možnost rezervování dvorců omezena nebo zakázána. Rezervace a jejich rušení lze provádět na tel čísle +420 739 547 007.
e)   závodní hráči se řídí rozpisem tréninkových hodin v PC.
f)   mistrovská utkání a turnaje jednotlivců mají přednost před jakýmkoliv jiným hraním.  Manažer klubu je povinen o tom rekreační hráče informovat do 15.4.2013 na www.ltkliberec.cz .
g)   rekreační mládež může dvorce využívat denně nejdéle do 17,00 hodin, později pouze se svolením šéftrenéra a manažera klubu.
h)   při nepříznivém počasí nebo jiných zdůvodnitelných překážkách mohou správce a manažer klubu změnit podle potřeby využití dvorců.
i)   jakákoliv tréninková činnost musí být předem projednána s výborem klubu nebo šéftrenérem nebo manažerem klubu, hráči včetně trenérů musí být řádně evidování a musí mít schválení výboru provozovat tréninkovou činnost. Celkový rozvrh tréninkových hodin bude sestavovat manažer a šéftrenér klubu.
j)   upozornění všem členům klubu – účastníkům provozu na dvorcích, že hrají na vlastní nebezpečí.
k)   všichni účastníci provozu jsou povinni dbát všech bezpečnostních předpisů, užívat veškeré zařízení šetrně, zabraňovat jeho poškození. Po ukončení hry je nutno dvorce kartáčovat a dvorec urovnat.
l) správce je povinen kontrolovat a udržovat kurty v řádném stavu ( pokropené, rovné, s odpovídajícími lajnami)
m)   všichni hráči jsou povinni nastupovat a odcházet ze dvorců vchodem tomu určeným. Pro udržení pořádku jsou všichni hráči povinni v prostoru hlavního vchodu (vchod na kurt č. 1.) u botníků nazouvat a zouvat svou tenisovou obuv. Je přísně zakázáno v této obuvi vstupovat do prostorů šaten a sociálního zařízení.  
n) přednostně jsou pro závodní hráče přiděleny dle rozvrhu kurty č.1, 2, 3, pro rekreační hraní, sponzory a firemní členy dvorce č.5, 6, 7, pro tenisovou školku kurty č. 4, 8 a hala.   Všichni hráči mohou využívat i jiné dvorce pokud jsou volné se souhlasem správce a manažera klubu.
o)   jestliže hráči nenastoupí 5 minut na objednaný dvorec, může kurt využít jiný hráč po projednání se správcem.
p)   pro dvouhru je stanovená hrací doba max. 1,5 hodina, pro čtyřhru až 2 hodiny; výjimku tvoří sponzoři a VIP členové, kteří mohou pro dvouhru 2 hodiny a čtyřhru využít až 2,5 hodiny.
q)   v případě plné obsazenosti kurtů platí zásada, že hráč, který ukončí hru, může na dvorec nastoupit minimálně po hodinové přestávce.


čl. 7


Výklad tohoto hrcího a provozního řádu přísluší výboru klubu a ten je také oprávněn v případě nutnosti provést v průběhu sezóny eventuelní  změny jednotlivých článků.


čl.8


Na každém z dvorců je povoleno hrát max. se 6 míči, kromě povolených tréninkových hodin.


čl.9


Poplatky za výuku tenisu a trénování mládeže a závodních hráčů budou hrazeny manažerovi klubu.


čl. 10


V případě porušení provozního řádu bude člen klubu potrestán důtkou výboru a při opakovaném porušení bude vyloučen z klubu na 24 měsíců bez náhrady zaplacených členských příspěvků.

V Liberci 23.3. 2013
 
 

Recepce, rezervace

+ 420 / 739 547 007

LTK Liberec
Fibichova 929
460 01 Liberec

Napište nám

HLAVNÍ PARTNEŘI:

Soukromý pivovar Svijany

DencoHappel CZ

LIF GROUP Liberec

 

ksdgif.gif

WASSA

lion_sport_jpg.jpg

06-14-16-10-56-24-logo-adidas_mjpg.jpg

Mlýn Perner Svijany

Ostatní partneři